อบต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์:::พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณูปโภค พื้นฐานครบถ้วน”
สมาชิกสภา

นายประสงค์ พันโนลิด
ประธานสภา อบต.

นายมูลย์ กุมภาศรี
รองประธานสภา อบต.

ว่าที่ร้อยตรีสิทธิเดช อุทก
เลขานุการ สภา อบต.

นายบุญเพ็ง ปาระทา
ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายพิชิต รัตนพืช
ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายบุญมี สมบัติล้วน
ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายหนูกาย กิ่งก้อน
ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายพยนต์ พื้นแสน
ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายธงชัย เนตรักษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายวินัย ลาโพสิน
ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายลันดอน กองงาม
ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายชวนชัย โพธาราม
ส.อบต. หมู่ที่ 9

นางทองใบ เทพรินทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายคำพันธุ์ พันธุ์แก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายคำใส เราะหะนะ
ส.อบต. หมู่ที่ 12

นางสาวนันธนากร ทับเสนา
ส.อบต. หมู่ที่ 14

นายตะวัน ไผ่โสภา
ส.อบต. หมู่ที่ 16

นายสมชาย อ่อนจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 17

นายสมชาย ไพรแสน
ส.อบต. หมู่ที่ 18